Samen werken Samen beter

Ouderenzorg

De zorg voor de oudere patiënt, 65 plus, is vaker complex. Meerdere zorgverleners zijn betrokken.
Zij stemmen de zorg af tijdens het Multidisciplinair Overleg Ouderenzorg dat 1 maal per 14 dagen plaatsvindt.
Als een patiënt zorg krijgt van verschillende zorgaanbieders kan ook een casemanager worden aangewezen die samen met de patiënt de individuele zorg bekijkt.

Valpreventie

Het risico op vallen wordt bij zelfstandig wonende ouderen groter naar mate men ouder wordt. Met het toenemen van het aantal ouderen dat in de eigen thuissituatie blijft wonen is het zinvol om meer aandacht te besteden aan het
voorkomen van valincidenten.
Diverse factoren spelen een rol als het gaat om vallen: het gebruik van medicatie, moeilijk lopen en bewegen, slecht zien, duizeligheid, obstakels binnen en buiten.

Advanced Care Planning

In huisartsenpraktijk Terwinselen zijn meer dan 400 patiënten 80 jaar of ouder.
Met name bij de groep kwetsbare oudere patiënten is het van belang om tijdig een gesprek aan te gaan met betrekking tot de wensen en verwachtingen van de patiënt in zijn of haar laatste levensfase, om ook in deze levensfase passende zorg te kunnen leveren.
Wil iemand nog gereanimeerd worden? Welke zorg verwacht een patiënt? Is iemand bang en waarvoor?

Cursus voor mantelzorgers

Door de praktijkverpleegkundige, de POH GGZ en de wijkverpleegkundige wordt in het kader van het protocol Dementie aandacht besteed aan de belastbaarheid van de mantelzorgers van dementerende ouderen.
Net als in voorafgaande jaren wordt in het gezondheidscentrum in samenwerking met Steunpunt Mantelzorg de cursus voor mantelzorgers van dementerende ouderen aangeboden.
Aan deze cursus, bestaande uit 8 bijeenkomsten, kunnen 8 tot 10 personen deel nemen.

Het Steunpunt voor mantelzorgers Parkstad kan ondersteuning bieden. Ze kennen het aanbod van zorg-en hulpverlening in de omgeving, bieden een luiterend oor en organiseren
trainingen en lotgenotencontact. Ook kan er gezorgd worden dat de zorg tijdelijk wordt overgenomen door een geschoolde vrijwilliger, zogenaamde respijtzorg.

Ruggesteun heeft geschoolde vrijwilligers die in verschillende situaties kunnen worden ingezet. Ze zijn opgeleid om ingezet te worden bijvoorbeeld bij mensen met dementie en
palliatieve zorg, maar bezoeken ook eenzame ouderen om sociaal isolement te voorkomen.

Heeft u vragen of een specifieke hulpvraag neem dan contact op via:
045-2114000 of via info@mantelzorgparkstad.nl
voor meer informatie zie: www.mantelzorgparkstad.nl